Polityka informacyjna RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest spółka REVI Kompania Deweloperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie przy ul. Raduńska 6A/1, 01-681 Warszawa, REGON: 146923869, NIP: 5252568487, KRS: 0000481821 (zwana dalej jako „Administrator”).

2. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane:

a) w przypadku wyrażenia zgody nr 1 –w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą̨ oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu,
b) w przypadku wyrażenia zgody nr 2- w celach prezentowania i oferowania produktów i usług spółki REVI Kompania Deweloperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym umówienia na spotkanie z przedstawicielem Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą̨- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu,
c) w przypadku wyrażenia zgody nr 3- w celach przesyłania, za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i/lub usług oferowanych przez spółkę REVI Kompania Deweloperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą̨- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
d) podjęcia działań́ na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do czasu podejmowania działań́ związanych z zawarciem umowy.

3. Pana/Pani dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane lub powierzane odbiorcom lub stronom trzecim. Będą̨ to w szczególności pracownicy i współpracownicy spółki REVI Kompania Deweloperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmioty zewnętrzne wspierające nasze procesy biznesowe oraz świadczące usługi związane z naszą bieżącą działalnością̨, w szczególności: podmioty realizujące wysyłkę̨ informacji handlowych, operatorzy systemów informatycznych oraz teleinformatycznych, firmy księgowe, audytorskie oraz doradcze. Pana/Pani dane osobowe mogą̨ być́ również̇ przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa, przy czym wyłącznie na wezwanie właściwych i upoważnionych organów państwowych.

4. Pana/Pani dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji celów, o których mowa powyżej, przy czym kryterium ustalenia tego okresu będzie każdorazowo potrzeba ich przetwarzania przez Administratora ze względu na możliwość́ realizacji przez którakolwiek ze Stron jej uprawnień́ względem drugiej Strony.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wymienionych powyżej.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę̨, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą̨ być́ wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie występuje i nie są̨ podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie.

9. Pana/Pani dane osobowe nie są̨ przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, można się z nami kontaktować́ listownie na adres: REVI Kompania Deweloperska Sp. z o.o., ul. Raduńska 6a/1, 01-681 Warszawa, Polska, telefonicznie na numer tel.: 22 110 00 08, bądź́ mailowo: biuro@revi.com.pl (z dopiskiem: „Dane osobowe”).


    * Pole obowiązkowe
    ** Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przedstawienie oferty.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę REVI Kompania Deweloperska Sp. z o. o. zgodnie z Polityką prywatności dostępną TUTAJ