Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES NA STRONIE WWW.REVI.COM.PL

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.revi.com.pl (dalej jako „Serwis”).

 1. Administratorzy

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO w zakresie niniejszej Polityki Prywatności oraz podmiotem uprawnionym do kontaktu z osobami, których dane są przetwarzane jest REVI Kompania Deweloperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 01-681 Warszawa, ul. Raduńska 6A/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000481821, Regon: 146923869, NIP: 5252568487 (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:

 1. a) kontakt telefoniczny: 22 110 00 08
  b) kontakt korespondencyjny: ul. Raduńska6a/1, 01-681 Warszawa
  c) kontakt e-mail: biuro@revi.com.pl

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane mu przez Użytkownika bezpośrednio w trakcie realizacji umowy łączącej Strony, a także za pośrednictwem Serwisu. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy w sposób wskazany powyżej.

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu

Dane osobowe, zgodnie z art. 4 RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi jest Państwa adres IP (tzw. adres publiczny). Wskazane dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, z których Państwo korzystają odwiedzając naszą stronę internetową.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Osoby, które wypełniają formularz kontaktowy, proszone są o podanie danych niezbędnych do udzielenia informacji przez Administratora. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane w formularzu kontaktowym podawane są dobrowolnie i Użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora danych Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie lub w celach marketingowych lub brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej dotyczącej inwestycji mieszkaniowych.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu obsługi  zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub zgody Użytkownika  (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, jego dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych i/lub w celu przesyłania informacji handlowych o inwestycjach mieszkaniowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. adres poczty elektronicznej) bądź telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon). Pełna lista inwestycji mieszkaniowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.revi.com.pl.

 1. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika Serwisu

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Administratora pracownikom oraz współpracownikom spółki REVI Kompania Deweloperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotom zewnętrznym wspierającym nasze procesy biznesowe oraz świadczącym usługi związane z naszą bieżącą działalnością, w szczególności: podmiotom realizującym wysyłkę informacji i materiałów reklamowych, operatorom systemów informatycznych oraz teleinformatycznych, firmom księgowym, audytorskim oraz doradczym. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa, przy czym wyłącznie na wezwanie właściwych i upoważnionych organów państwowych.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania według zasady ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu jej cofnięcia.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. a) dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
  b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) przenoszenia danych;
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy prawa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu przez Administratora, tzn. zautomatyzowanemu przetwarzaniu umożliwiającemu dostosowywanie prezentowanych treści do konkretnych grup odbiorców.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług i technologii oferowanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską (np. Microsoft, Google, Facebook) informujemy, iż przy korzystaniu z takich usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 1. Pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika.

W serwisie wykorzystywane mogą być również pliki Cookies niezbędne do korzystania z funkcji społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Serwis nie zbiera w sposób automatyczny w szczególności danych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych wrażliwych.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. q) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis dostosowany do  indywidualnych potrzeb;
  r) identyfikacji Użytkowników poprzez określenie:  typu przeglądarki i jej ustawienia, informacji o systemie operacyjnym urządzenia końcowego, informacji o zainstalowanych plikach „cookies”, informacji o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego, adresu IP z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do Serwisu,
  s) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownicy Serwisu  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików „cookies”, może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce. Opisane przez producentów sposoby blokowania obsługi plików „cookies” dostępne są:

 1. a) dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
  b) dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,
  c) dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
  d) dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
  e) dla przeglądarki Opera pod adresem: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,
  f) dla przeglądarki Safari pod adresem: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. W ramach Serwisu mogą być stosowane również pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć.

 1. Narzędzia podmiotów współpracujących

W celu ulepszania i analizy świadczonych usług korzystamy z usług i narzędzi innych podmiotów, które realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

 1. a) Śledzenie konwersji i tag marketingowy Google AdWords

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdziesz pod następującymi adresami:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl,
https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

 1. b) Wtyczki społecznościowe

Stosujemy w Serwisie tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook i Instagram. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych mogą zostać pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe, które otrzymują m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził portal z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Użytkownik jest w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w portalu społecznościowym. Dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane pomiędzy wyszukiwarką Użytkownika a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy lekturę wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych operatorów serwisów społecznościowych:

Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem:
https://www.facebook.com/policy.php.

Politykę prywatności Instagram znajdziesz pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie www.kompaniadomowa.pl pod adresem – Polityka prywatności.


  * Pole obowiązkowe
  ** Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przedstawienie oferty.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę REVI Kompania Deweloperska Sp. z o. o. zgodnie z Polityką prywatności dostępną TUTAJ